Zpět na seznam manuálů

Fonetická transkripce slovenštiny

V2T (voice-to-text) systémy pracují se seznamem slov (slovníkem), kde je u každého slova uvedena jeho výslovnost. Např. slovo nemoc má výslovnost [ňemoc]. U některých slov je vhodné uvést více výslovností, např. LCD [elcédé, elsídí], DVD [dévédé, dívídí].

Slova jsou ve slovníku zapsána pomocí písmen, číslic a nebo symbolů. Výslovnosti pomocí fonémů. Každý foném je přitom reprezentován vždy jen jedním symbolem. Např. slovo K2, které se zkládá z písmene K a číslice 2, má výslovnost [kádva], která se zapisuje pomocí příslušných pěti fonémů. Symboly pro fonémy jsou přitom zvoleny tak, aby byly pokud možno totožné s odpovídajícími (podobnými) písmeny daného jazyka.

Cílem fonetické transkripce je převést textový zápis slova na odpovídající výslovnost zapsanou pomocí fonémů. Protože ale slovo ve slovníku může obsahovat i číslice a další speciální symboly, je fonetický přepis definován nad množinou tzv. grafémů, která je omezená co do rozsahu a obsahuje většinou pouze písmena dané abecedy.

Převést textový zápis slova do grafémového zápisu je přitom jednoduché. Znamená to zapsat slovo pomocí znaků dané abecedy tak, jak je čteno. U běžných slov je pak grafémový zápis totožný s tím, jak se slovo běžně píše (a čte). Pozornost je naopak nutné věnovat zejména cizím slovům, zkratkám a slovům obsahujícím číslovky či symboly.

Fonetická transkripce slova či fráze tedy probíhá ve dvou krocích:

  1. krok: Slovo se přepíše do grafémů (znaků abecedy) způsobem, jakým je čteno

  2. krok: Použijí se pravidla fonetické transkripce (popsaná stručně na konci manuálu) nebo příslušný automatický nástroj či program (tzv. G2P převodník).

Seznam fonémů a jejich symbolů je eveden níže. Na rozdíl od běžného seznamu pro slovenštinu obsahuje české hlásky ř (reprezentované fonémy ř a Ř - kvůli možnosti pracovat s českými slovy) a některé podobné fonémy jsou reprezentovány jen jedním z nich (systém je datailněji rozlišuje pomocí architekury vnitřních akustických modelů):

Hlásky l, ĺ, a ľ jsou reprezentovány jedním fonémem l.

Hlásky r a ŕ jsou reprezentovány jedním fonémem r.

Hlásky e a ä jsou reprezentovány jedním fonémem e.

Příklady grafémové a fonetické transkripce běžných (domácích) slov, cizích slov, akronymů, zkratek, čísel atd.

Typ slova Příklad Přepis do grafémů Přepis do fonémů
Běžné slovo roztoč rostoč roztoč
liečba liečba ljeČba
samoľúbosť samoľúbosť samolúbosť
Cizí slovo John džon Čon
segway segvej segvej
George džordž Čorč
Citroën sitroen sitroen
Akronym UNESCO unesko unesko
Click4Sky klikforskaj klikforskaj
XPress ekspress ekspres
Zkratka USB ú es bé úezbé
HTML h t m l hEtEmElE
ÖMV é em fau éemfau
FBI ef bí aj evbíaj
Víceslovný výraz The Beatles d bítls dEbítls
The Washington Post d vošinktn poust dEvošiNktnpoust
Aix en Provence eks án prováns eksánprováns
d’Artagnan d artaňan dartaňan
chargé d'affaires šaržé d afér šaržédafér
Steve Jobs stíf džobs stívČops
Číslo 20. dvadsiaty dvacjati
7x sedem krát seďemkrát
5P päť pé peťpé

Seznam a vysvětlení fonémů a jejich symbolů je uveden níže. Dále pak následují pravidla fonetického přepisu z grafémů do fonémů (G2P).

Množina fonémů (fonetická abeceda)

Foném Grafém(y) Příklad - text Příklad - fonetický přepis Vysvětlení
a a amatér a m a t é r
á á amalgám a m a l g á m
b b bájka b á j k a
c c cibule c i b u l e
C dz Dzurinda C u r i n d a
hockde h o C g ď e znělá varianta fonému c
č č čas č a s
Č maharadža m a h a r a Č a
George Č o r č
d d dávka d á u k a
ď dievka ď j e u k a
e e elektrické e l e k t r i c k é
ä svätá s v e t á
é é emblém e m b l é m
f f forma f o r m a
g g gorila g o r i l a
h h historik h i s t o r i k
X ch chalupa X a l u p a
i i bil b i l grafémy i a y se ve slovenštině vyslovují shodně
y byli b i l i grafémy i a y se ve slovenštině vyslovují shodně
í í síce s í c e grafémy í a ý se ve slovenštině vyslovují shodně
ý bledý b l e d í grafémy í a ý se ve slovenštině vyslovují shodně
j j jelenica j e l e ň i c a
k k kečup k e č u p
l l lipový l i p o v í
ĺ kĺb k l p grafém ĺ je reprezentován fonémem l
ľ kľúč k l ú č grafém ľ je reprezentován fonémem l
m m meč m e č
M m osemvalcový o s e M v a l c o v í retozubné m, varianta fonému m před f a v
n n nakúpil n a k ú p i l
N n banka b a N k a zadní (velární) n, varianta fonému n před k a g
ň ň umelkyňa u m e l k i ň a
o o obchod o p X o t
ó ó narkóza n a r k ó z a
p p plno p l n o
r r rasa r a s a
ŕ škvŕka š k v r k a grafém ŕ je reprezentován fonémem r
ř ř Říčany ř í č a n i český foném ř, znělá varianta
Ř ř Kopřivnice k o p Ř i v ň i c e český foném ř, neznělá varianta - vyskytuje se na konci slov a v okolí neznělých párových souhlásek
s s stolička s t o l i č k a
š š šek š e k
t t tajil t a j i l
ť necítil ň e c í ť i l
u u usiluje u s i l u j e
ú ú absolútna a p s o l ú t n a
v v vápenná v á p e n á
z z západka z á p a t k a
ž ž žuvačka ž u v a č k a
E FTV f E t E v E neutrální vokál, tzv. "šva", vyskytuje se zejména ve zkratkách a slovech anglického původu
the d E neutrální vokál, tzv. "šva", vyskytuje se zejména ve zkratkách a slovech anglického původu

Kromě výše popsaných fonémů pracuje systém ještě s dalšími zvukovými modely, které reprezentují různé ruchy a ticho. Některé z nich je přitom možné použít v rámci tvorby výslovnosti slov - viz tento seznam.

Množina uvažovaných (podporovaných) grafémů, které mohou být zkonvertovány do fonémů:

Písmena slovenské abecedy (velká i malá):

a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž

České znaky:

ř (fonémy ř a Ř)

Ostatní symboly (z jiných jazyků nebo např. číslice) musí být před fonetickým přepisem nejprve převedeny na některý výše uvedený grafém (např. německé ü ve slově Köln se zapíše jako výslovnostně nejbližší grafém é).

Pravidla fonetického přepisu (z grafémů na fonémy = G2P pravidla)

Základní pravidla

Základní pravidlo je to, že daný grafém se přepíše na odpovídající foném, např. doma -> d o m a. K tomu je nutné pro některé grafémy přidat následující zvláštní pravidla a spodobu znělosti.

Zvláštní pravidla

Grafém(y) Foném Příklad Vysvětlení
ä e deväť -> ď e v e ť
d ďj vodič -> v o ď i č změkčení (palatalizace) způsobené následujícím vokálem i
dz C Dzurinda -> C u r i n d a
Č ús -> Č ú s
ĺ l kĺzačka -> k l z a č k a od ľ a l je ĺ detailněji rozlišováno vnitřním modelem V2T systému
ľ l ľahký -> l a X k í od ĺ a l je ľ detailněji rozlišováno vnitřním modelem V2T systému
m M osemvalcový -> o s e M v a l c o v í retozubné M způsobené následujícím v nebo f
n N banka -> b a N k a zadní (velární) N způsobené následujícím k nebo g
ňj niekto -> ň j e k t o změkčení (palatalizace) způsobené následujícím vokálem i
ô u o pôsobí -> p u o s o b í
q kv Quido -> kv i d o
ŕ r dovŕšené -> d o v r š e n é od r je ŕ detailněji rozlišováno vnitřním modelem V2T systému
t ťj tiež -> ť j e š změkčení (palatalizace) způsobené následujícím vokálem i
w v wolfram -> v o l f r a m
x ks text -> t e ks t
gz exil -> e gz i l
y i ryba -> r i b a i a y se ve slovenštině vyslovuje stejně
ý í Sýrie -> s í r i j e í a ý se ve slovenštině vyslovuje stejně

Spodoba znělosti

Ve slovenštině se výrazně uplatňuje spodoba znělosti, znělé souhlásky se mohou vyslovovat za určitých okolností nezněle a naopak. Pravopis na tuto změnu výslovnosti přitom nebere zřetel. Spodoba se děje za těchto okolností:

  1. znělé souhlásky se na konci slov vyslovují nezněle, např. led -> l e t

  2. vlivem souhláskového okolí - nejčastěji poslední souhláska ve skupině ovlivní výslovnost celé skupiny. Např. znělý foném z ve slově r o z t o k se vyslovuje nezněle jako s (r o s t o k) kvůli tomu, že za ním následuje neznělý foném t.

Znělé a neznělé fonémy (souhlásky) přitom tvoří páry, v jejichž rámci se spodoba znělosti uplatňuje:

Znělostní páry
Neznělý foném p t c č k f s ť Ř š X
Znělý foném b d C Č g v z ď ř ž h

Vybrané příklady spodoby znělosti vlivem následující párové souhlásky:

Spodoba Příklad Důvod vlivem následující párové souhlásky
Změna znělé na neznělou
b p b á b k a -> b á p k a po b následuje neznělé k
d t b e s i e d k a -> b e s j e t k a po d následuje neznělé k
ď ť r e ď k e v -> r e ť k e u po ď následuje neznělé k
g k g a n g s t e r -> g a N k s t e r po g následuje neznělé s
h X ľ a h k ý -> l a X k í po h následuje neznělé k
Změna neznělé na znělou
č Č l i e č b a -> l j e Č b a po č následuje znělé b
v v š é f d i r i g e n t -> š é v d i r i g e n t po f následuje znělé d
X h S u ch d o l -> s u h d o l po ch následuje znělé d
k g k d e -> g ď e po k následuje znělé d
p b u p d a t e -> a b d e j t po p následuje znělé d
s z I n n s b r u c k -> i n z b r u k po s následuje znělé b
t d f u t b al -> f u d b a l po t následuje znělé b
Změna skupin souhlásek
ck Cg h o c k d e -> h o C g ď e po c a k následuje znělé d

Ve slovenštině se dále v určitých situacích uplatňuje (na rozdíl od češtiny) spodoba znělosti před nepárovými sonorními souhláskami (m, n, ň, l, r a jejich varianty). Jedná se o změnu neznělé souhlásky na znělou před výskytem sonorní souhlásky ve složených slovech (např. štvrťrok -> š t v r ď r o k; šéfredaktor -> š é u r e d a k t o r). V sekvencích souhlásek a na morfematických švech ve slovech, která nejsou složeninami, se tato spodoba zásadně neuplatňuje (klepnúť -> k l e p n ú ť; vlákno -> v l á k n o). Výjimkou je tvar pomocného slovesa byť - sme -> z m e.